RODO

Szanowny Kliencie,

W trosce o Państwa dane osobowe oraz obowiązkiem wdrożenia przepisów RODO (art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwanej dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r.) spełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszym gospodarstwie.

Poniżej informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Wioletta i Paweł Kurpiewscy - Gospodarstwo Agroturystyczne Mazurska Zagroda

Nowy Probark 11
11-700 Mrągowo
tel. 501 39 40 43
e-mail: mazurskazagroda@mazurskazagroda.info

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w sprawach udzielania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

2. Dlaczego posiadamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie?

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia pobytu w naszym gospodarstwie. Przetwarzamy je zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych, na potrzeby:

 • zawarcia oraz realizacji umowy między Wiolettą i Pawłem Kurpiewskimi a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (Art 6. pkt1 litera b RODO),
 • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), takich jak m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
 • umożliwienia rozpatrzenia potencjalnych reklamacji i skarg,
 • dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych gości.

3. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

 • imię i nazwisko osoby rezerwującej lub pozostającej na pobycie,
 • wiek dzieci,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • adres poczty e-mail

4. Czy jest obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pobytu.

5. Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom?

NIE przekazujemy Państwa danych żądnym innym podmiotom. Wyjątek stanowi tutaj tylko gmina Mrągowo, wobec której mamy prawny obowiązek rozliczania się z „opłaty klimatycznej”, co wiąże się z przekazaniem danych osobowych naszych gości przebywających u nas powyżej jednej doby.

6. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

NIE, nie udostępniamy i nie przekazujemy danych naszych gości, bez względu na lokalizacje. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce tylko po uzyskaniu Państwa zgody, i tylko na podstawie na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.

7. Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celów opisanych wcześniej:

 • przez czas wykonania obowiązków wynikających z umowy,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

8. Jakie prawa dostępu przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 • udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 • wydania kopii przetwarzanych danych,
 • niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 • niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 • przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO)

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Prawo wniesienia skargi.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).